Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek


A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet értelmében kereskedelmi hatóságként a település jegyzője jár el. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek csak papír alapon nyújthatók be. A kérelem beadásához szükséges nyomtatványt kinyomtatva, és kézzel kitöltve tudja hatóságunkhoz eljuttatni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton.

Kereskedelmi eljárások:

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételének ügymenete itt letölthető.

A Kormány kereskedelmi hatóságként a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjét jelöli ki:

 •  a csomagküldő kereskedelem,
 •  az automatából történő értékesítés,
 •  a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzőjét jelöli ki:

 • az üzletben, bevásárlóközpontban,
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, továbbá
 • a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • az üzleten kívüli kereskedelem,
 • a közterületi és
 • a közvetlen értékesítés esetében.


A 2009. október 1-jétől hatályos szabályozás értelmében működési engedélyt kell kérni az alább felsorolt, ún. üzletköteles termékek forgalmazása esetén:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék (a játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével);
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A további termékek forgalmazása esetén működési engedélyt nem kell kérni, de a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben engedélyköteles termék kereskedelmét és bejelentés köteles termék kereskedelmét is folytatni kívánja a kereskedő, akkor az erre irányuló két beadványát egyszerre is benyújthatja hatóságunknál. Hatóságunk a bejelentést és az engedélykérelmet külön-külön bírálja el.

A kérelem alapján hatóságunk engedélyezési eljárást folytat le, melynek során szakhatósági megkeresést végez és a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül dönt a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.

Az ügyintézési határidőbe azonban nem számítanak azok az eljárási cselekmények, melyeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény nevesít (pl. a szakhatóság eljárásának, vagy a hiánypótlás teljesítésének időtartama).

Az engedély megadása esetén a tevékenység folytatását a hatóság nyilvántartásába rögzíti, és az önkormányzat honlapján közzé teszi.

Nyilvántartás 


Ha a jegyző megadja a működési engedélyt, erről igazolást ad ki a kereskedőnek, és az üzletet, valamint a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységről szóló bejelentésben szereplő adatokat nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Szalkszentmárton kereskedelmi nyilvántartása a következő linken megtekinthető: https://iparkerpublikalas.komdat.hu/?onkid=9c5c6888-7922-40f4-a1d3-8be9ce370e0e

Szalkszentmárton kereskedelmi nyilvántartása itt letölthető.

 A kereskedő adatváltozási bejelentési kötelezettsége


Ha a működési engedély megadását, valamint a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételét követően változás következik be a kereskedő, valamint az üzlet adataiban, azt a kereskedő haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő megváltozása esetén az azt megelőző nyolc munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. (Az üzlet használatára jogosult személyében bekövetkező változást az új jogosultnak kell bejelentenie.)

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelenteni a jegyzőnek. 

Ügyintéző: Juhász Valéria

                  06(76) 850-550, 06(30) 240-66-45