Kommunális adó

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 18/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunáis adójáról: 

Az adó mértéke: 

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

építmény esetén: 5.000,- Ft

lakásbérleti jog esetén: 5.000,- Ft

telek esetén: 2.500,- Ft

Adómentesség, adókedvezmény:

adómentes a külterületi lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 

adómentességben részesül a belterületi lakás céljára szolgáló építményben ténylegesen, életvitelszerűen ott lakó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő, ha a lakásben tényelgesen, életvitelszerűen ott lakó - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.- évi V. törvény szerinti - közeli hozzátratozók között az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összeggénke 80 %-át. 

A 70. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adókedvezényben, illetőleg adómentességben részesül az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének egy főre jutó havi jövedelme alapján az alábbiak szerint:adómentes,ha 

nem éri el a 300 %-ot,

egyedül élő és nem éri el a 400 %-ot

50 % adókedvezmnyre jogosult, ha 

meghaladja a 300 %-ot, 

egyedül élő és meghaladja a 400 %-ot.

A 90. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adómentes. 

Ügyintéző: 

Verebes Magdolna

06 (76) 850-550

Bevallás

Megállapodás adókötelezettség átvállalásáról

Bankszámlaszám: 11732198-15337496-02820000