Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe

EFOP 3.9.2-16-2017-00007

Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban

Kedvezményezett neve: Szalkszentmárton Község Önkormányzat
Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban
Szerződött támogatás összege: 487 259 518-ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett bejezési dátuma: 2020.02.28.
Projekt azonosító száma: EFOP 3.9.2-16-2017-00007

Projekt tartalmának bemutatása:

Magyarországon kiugróan nagyok a területi társadalmi-gazdasági különbségek. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A helyi társadalom összetétele és jellemzői már a nagyobb területi egységek szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, annál fokozottabban beazonosítható ez a települések közötti, illetve azokon belüli különbségek tekintetében. A problémák csak komplex, ágazatközi beavatkozással mérsékelhetők, ahol generációtól függetlenül történhet meg a készségek fejlesztése, és a felzárkózást támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását.

Jelen konzorcium ezen átfogó stratégiai cél elérése érdekében alakult meg, az alábbi tagokkal:

 • Kunszentmiklós Város Önkormányzata, konzorciumvezető
 • Apostag Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
 • Dunaegyháza Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
 • Kunadacs Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
 • Kunpeszér Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
 • Szalkszentmárton Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
 • Tass Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, konzorciumi tag Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft., konzorciumi tag
 • Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft., konzorciumi tag

A humán közszolgáltatások fejlesztésével szemben az alábbi elvárások fogalmazódnak meg:

1. Az ország bármely részén élők számára egyaránt elérhetők legyenek a felmerülő szükségletekre érdemben reagáló közszolgáltatások.
2. A szolgáltatásokat személyre szabott szolgáltatásokká kell átalakítani: a polgárok ellátottak helyett egyre inkább a szolgáltatások igénybevevőivé kívánnak válni, mégpedig oly módon, hogy lehetőségük legyen azok kialakításában, működtetésében való aktív részvételre is.
3. A hatékonyság növelése a szolgáltatások nyújtása során: kevesebb vagy ugyanannyi pénzből magasabb színvonalat kell elérni, melyhez el kell mozdulni a stratégiai eredményesség- és hatékonyságnövelés felé. A közszolgáltatások szervezésénél a menedzsmentszemlélet mellett egyre nagyobb teret kell adni a vállalkozói (rugalmas szervezetek létrehozásán alapuló) megközelítésnek részint közösségi vállalkozások indításával, részint az adott szolgáltató szektor egészében gondolkodva, fenntartótól függetlenül az összes szolgáltatót átfogó együttműködések kialakításával.
4. Az informatikai alkalmazásokat növekvő súlyuknak megfelelően, de céltudatosan kell kezelni egyrészt a keletkező adatvagyon célzott elemzése és hasznosítása érdekében, másrészt a használói, résztvevői elvárások kielégítése céljából.
5. A közszolgáltatások integrált szemléletben kerüljenek fejlesztésre, mert a közszolgáltatások integrációja multiplikatív hatással lehet a térség fejlődésére.

A konzorcium - amely a települési tagok földrajzi elhelyezkedését tekintve Bács-Kiskun megyében, a megye északi részén, a Kunszentmiklósi járásban található, és 20.130 fős lakossággal rendelkezik - fő célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés és felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A konzorcium tagjai a projekt során együttesen az alábbi célok megvalósítását vállalják:

 • A konzorciumban résztvevő települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
 • A gyermekek/tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
 • A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
 • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
 • Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása.
 • Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával.

A projekt céljai közül a legfajsúlyosabbnak tekinthető a gyermekekkel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása, amely a térség humánközszolgáltatás-fejlesztési igényei közül is az egyik legjelentősebb.