Helyi iparűzési adó, kommunális adó

Helyi iparűzési adó 

Szalkszentmráton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015.(XI.26.) önkormányazati rendele a helyi iparűzési adóról:

Az adó mértéke:

 • állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 % -a;
 • Ideiglegenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.500 Ft. 

Adómentesség

Adómentesség illeti azt a vállalkozót, akinek a Htv. alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot. 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás (helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről - 2017)

Bevallás (helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről - 2016)

Bevallás ideiglenes jeleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

Bevallás 2016. adóévről

Bevallás 2015. adóévről

Bevallás 2014. adóévről

Bevallás 2013. adóévről

Bevallás 2012. adóévről

Bevallás 2011. adóévről

Őstermelők nemleges nyilatkozata

Kommunális adó

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 18/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunáis adójáról: 

Az adó mértéke: 

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

 • építmény esetén: 5.000,- Ft
 • lakásbérleti jog esetén: 5.000,- Ft
 • telek esetén: 2.500,- Ft

Adómentesség, adókedvezmény:

 • adómentes a külterületi lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 
 • adómentességben részesül a belterületi lakás céljára szolgáló építményben ténylegesen, életvitelszerűen ott lakó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő, ha a lakásben tényelgesen, életvitelszerűen ott lakó - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.- évi V. törvény szerinti - közeli hozzátratozók között az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összeggénke 80 %-át. 
 • A 70. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adókedvezényben, illetőleg adómentességben részesül az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének egy főre jutó havi jövedelme alapján az alábbiak szerint:
  • adómentes,ha 
   • nem éri el a 300 %-ot,
   • egyedül élő és nem éri el a 400 %-ot
  • 50 % adókedvezmnyre jogosult, ha 
   • meghaladja a 300 %-ot, 
   • egyedül élő és meghaladja a 400 %-ot.

A 90. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adómentes. 

Ügyintéző: 

Sebők Istvánné 

06 (76) 539-006

Bevallás

Megállapodás adókötelezettség átvállalásáról

Bankszámlaszám: 11732198-15337496-02820000