Helyi iparűzési adó, kommunális adó

Helyi iparűzési adó 

Szalkszentmráton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015.(XI.26.) önkormányazati rendele a helyi iparűzési adóról:

Az adó mértéke:

 • állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 % -a;
 • Ideiglegenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.500 Ft. 

Adómentesség

Adómentesség illeti azt a vállalkozót, akinek a Htv. alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot. 

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás (helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről - 2017)

Bevallás (helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről - 2016)

Bevallás ideiglenes jeleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

Bevallás 2017. adóévről teljes nyomtatvány

Bevallás 2017 évről Főlap

              - 2017. évről A lap

              - 2017. évről B lap

              - 2017. évről C lap

              - 2017. évről D lap

               -2017. évről E lap

               -2017. évről F lap

              - 2017. évről G lap

             - 2017. évről H lap

              - 2017. évről I lap

              - 2017. éviről J lap

              -2017. évről K lap

Bevallás 2016. adóévről

Bevallás 2015. adóévről

Bevallás 2014. adóévről

Bevallás 2013. adóévről

Bevallás 2012. adóévről

Bevallás 2011. adóévről

Őstermelők nemleges nyilatkozata

Kommunális adó

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 18/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunáis adójáról: 

Az adó mértéke: 

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

 • építmény esetén: 5.000,- Ft
 • lakásbérleti jog esetén: 5.000,- Ft
 • telek esetén: 2.500,- Ft

Adómentesség, adókedvezmény:

 • adómentes a külterületi lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 
 • adómentességben részesül a belterületi lakás céljára szolgáló építményben ténylegesen, életvitelszerűen ott lakó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő, ha a lakásben tényelgesen, életvitelszerűen ott lakó - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.- évi V. törvény szerinti - közeli hozzátratozók között az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összeggénke 80 %-át. 
 • A 70. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adókedvezényben, illetőleg adómentességben részesül az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének egy főre jutó havi jövedelme alapján az alábbiak szerint:
  • adómentes,ha 
   • nem éri el a 300 %-ot,
   • egyedül élő és nem éri el a 400 %-ot
  • 50 % adókedvezmnyre jogosult, ha 
   • meghaladja a 300 %-ot, 
   • egyedül élő és meghaladja a 400 %-ot.

A 90. életévét tárgyév január 1-ig betöltő adóalany adómentes. 

Ügyintéző: 

Sebők Istvánné 

06 (76) 539-006

Bevallás

Megállapodás adókötelezettség átvállalásáról

Bankszámlaszám: 11732198-15337496-02820000